Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (15-12-2016)

Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.

Những lời dạy của Bác về đạo đức (15-12-2016)

Những lời dạy của Bác về đạo đức

Người cán bộ phải có đức tính như thế nào? (15-12-2016)

… Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng. Quân sư giỏi song nếu không có đạo đức cách mạng thì khó thành công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây:

Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (15-12-2016)

Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp