KHẨU HIỆU (15-12-2016)

"LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG TRÊN DƯỚI ĐỒNG LÒNG"

SỔ TAY VĂN HÓA VNPT (15-12-2016)

BỘ TÀI LIỆU VĂN HÓA VNPT (Ban hành kèm theo QĐ số 65 /QĐ-VNPT-HĐTV-TĐTT, ngày 5 / 5 /2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp